Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11c i 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 21.04.2017 r. (data wpływu podania do Urzędu) w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany na wniosek inwestora – Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez pełnomocnika – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bielany Pana Artura Wołczackiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia, w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), na „przebudowę ul. Gotyckiej na odcinku od ul. Kwitnącej do granicy dz. ew. nr 46 z obrębu 7-08-07 oraz przebudowę ul. Kwitnącej na odcinku od ul. Conrada do przejścia dla pieszych na wysokości furtki Cmentarza Wawrzyszewskiego wraz z budową kanalizacji ogólnospławnej i oświetlenia”.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: dz. ew. nr 14/1, 43, 44, 45, 46, 48/3, 47, 49, 50, 51, 56, 57 z obrębu 7-08-07, dz. ew. nr 2/6, 4, 2/4, 3 z obrębu 7-08-08, dz. ew. nr 2/3, 23, 44, 22 z obrębu 7-08-11.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzi podział nieruchomości gruntowych, których części staną się własnością m. st. Warszawy: dz. ew. nr 43 (projektowana 43/2), 48/3 (projektowana 48/5), 46 (projektowana 46/2) z obrębu 7-08-07, dz. ew. nr 44 (projektowana 44/1), dz. ew. nr 23 (projektowana 23/1) z obrębu 7-08-11.

Nieruchomości dla których określono ograniczenia w korzystaniu nieruchomości dla realizacji budowy drogi publicznej oraz przebudowy sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych): dz. ew. nr 14/1 z obrębu 7-08-07.

Zgodnie z art. 11d ust 9 i 10 ww. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem niniejszego zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z powyższym informuję, że zainteresowanym stronom postępowania służy prawo do czynnego udziału na każdym jego stadium, zgodnie z art. 10 k.p.a. Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pok. 205, tel.: (22) 443-46-79, w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.30-15.30 lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.