Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 61 ust.1 pkt.2 i art. 90 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,

że w toku prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na „rozbudowie kompleksowego zakładu odzysku odpadów etap I zgodnie z decyzją nr 18/2013 o warunkach zabudowy” zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie (dz. nr ewid. 25, 29, 172 z obrębu 7-11-10), wszczętego w dniu 17.04.2015 r. na wniosek inwestora – Pana Wojciecha Byśkiniewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowania można zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej oraz w formie ustnej do protokołu w terminie 21 dni, tj. do dnia 22.09.2018 r., w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pok. 205, tel. (22) 443-46-79, w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.30-15.30 lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Wszelkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Organem administracji publicznej właściwym do wydania pozwolenia na budowę jest Prezydent m.st. Warszawy, natomiast organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Organami właściwymi do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.