Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Stanowisko Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowego Wawrzyszewa

W związku z wyłożeniem przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy do konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowego Wawrzyszewa (MPZP), Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wyraża swoje stanowisko w sprawie projektu planu.

Przez ostatnie lata Warszawa zmienia się na naszych oczach. Szczególnie intensywny jest rozwój infrastruktury, a jego nieodłącznym elementem jest wzrost aktywności mieszkańców, ich świadomości oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Miasto to nie tylko budynki i drogi, ale przede wszystkim ludzie. I to właśnie im powinna służyć powstająca przestrzeń. Nasza dzielnica ma wyjątkowy charakter – łączy w sobie cechy wielkomiejskiej aglomeracji z obszarami nienaruszonej przyrody. To miejsce stale rozwijające się, które przyciąga warszawiaków i staje się domem dla kolejnych pokoleń. Zabudowa mieszkaniowa i komercyjna powinna jednak powstawać w parze z infrastrukturą społeczną oraz terenami rekreacyjnymi. Chcemy na Bielanach dobrej, przyjaznej i estetycznej przestrzeni do życia, pracy i wypoczynku.

Mając na uwadze powyższe, Rada Dzielnicy zajmuje stanowisko w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowego Wawrzyszewa.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy składa zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanym zmianom w sposobie zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 9U-H i 10U-H, na których aktualnie zlokalizowany jest bazar Wolumen. Zgodnie z zapisami projektu MPZP tereny te przeznacza się pod zabudowę o charakterze usług handlu i innych usług z zakresu: biur, administracji, telekomunikacji, obsługi finansowej, gastronomi. Wysokość zabudowy dla ww. terenów została wskazana na poziomie do 28 metrów, tj. 8 kondygnacji, z czego powierzchnię handlową ograniczono wyłącznie do powierzchni lokali usługowych zlokalizowanych na parterze tychże budynków. Jednocześnie zaproponowano pozostawienie części handlowej bazaru na niewielkim obszarze dotychczasowego targowiska oznaczonym symbolem 11 KP-P. Zaproponowane w projekcie MPZP zmiany doprowadzą do daleko idącego przekształcenia terenu, na którym znajduje się bazar Wolumen, co de facto doprowadzi do jego likwidacji w obecnej formie.

Sprzeciwiamy się dogęszczeniu zabudowy nowymi inwestycjami mieszkaniowymi na obszarach oznaczonych symbolami 2KDg, 3MW, 21MW, 22 KDg, 23MW, 50 KDg, 51 MW/U kosztem obecnie istniejących tam terenów zielonych, rekreacyjno--sportowych. Dopuszczalna wysokość parkingów wielopoziomowych do czterech kondygnacji. Jednocześnie Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zauważa, że pomimo zaproponowanemu w MPZP dogęszczeniu zabudowy na terenie Wawrzyszewa i związanym z tym napływem dużej liczby nowych mieszkańców, w projekcie planu nie uwzględniono terenów pod nową infrastrukturę publiczną jak szkoły, przedszkola, żłobki czy tereny sportowo-rekreacyjne.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy sprzeciwia się zaproponowanym w projekcie MPZP zmianom w infrastrukturze drogowej, tj. zaproponowanemu przedłużeniu ulic Tołstoja (oznaczonej w MPZP symbolem 68KD-W) do ulicy Petofiego, przedłużeniu ulicy Goldoniego (oznaczonej symbolem 12 KD-D) do ulicy Tołstoja, przedłużeniu ulicy Andersena (oznaczonej symbolem 13 KD-D) do ulicy Wolumen oraz utworzeniu bezpośredniego łącznika pomiędzy ulicą Andersena a ulicą Wólczyńską (oznaczonego symbolem 77 KD-W). W ocenie Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zaproponowane zmiany w tym zakresie wprowadzą dodatkowy ruch samochodowy do wnętrza osiedla, co będzie miało wpływ na znaczne pogorszenie bezpieczeństwa pieszych.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dostrzega w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozytywne aspekty, takie jak: proponowane powstrzymanie zabudowy, tzw. Łączki Wawrzyszewskiej, która w projekcie planu wspólnie ze Stawami Brustmana została oznaczona symbolem 35 ZP, tj. jako teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej – park. Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z zadowoleniem przyjmuje również propozycję wyznaczenie w projekcie MPZP terenu pod usługi ochrony zdrowia na obszarze oznaczonym symbolem 13 U-Z. Jednocześnie wnioskuje o doprecyzowanie w planie zapisu o publicznym charakterze świadczonych usług, ustalenie powierzchni przeznaczonej pod placówkę ochrony zdrowia na minimum 50% oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych na terenie przyszłego ośrodka.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy sprzeciwia się zaproponowanej w §17 pkt. 1 wysokości stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów MW, MW/U, U, U-H, U-Z, ZP/U, która została ustalona na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 30%.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wnioskuje również o uwzględnienie ogólnodostępnego przejścia bramnego pomiędzy ul. Dantego a ul. Wolumen, na wysokości Szkoły Podstawowej nr 209 oraz dopuszczenie rozbudowy szkół przy ul. Tołstoja, ul. Kasprowicza oraz al. Reymonta do czterech kondygnacji.

Ponadto, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dostrzegając zainteresowanie dokumentem wyrażone w opinii mieszkańców dzielnicy, wnosi o rozważenie możliwości podzielenia planu na mniejsze fragmenty.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Maciej Chmielewski