Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

VI i VII Sesja Rady Dzielnicy

12 lutego 2019 r. odbyła się VI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy rozpatrzyła skargę z dnia 6.09.2018 r. złożoną w imieniu mieszkańców budynków Bogusławskiego 12A i 14, którą ze względu na nieuzupełnione przez skarżącego braki formalne pozostawiono bez rozpoznania.

Ponadto Rada uchwaliła Regulamin Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Komisja Mieszkaniowa Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, obecnej kadencji, zaproponowała zmianę regulaminu polegającą na tym, że posiedzenie Komisji jest zwoływane, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem, a nie jak było poprzednio – na 7 dni.

Rada podjęła również uchwałę dotyczącą wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektowanej zmiany statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w celu poznania  opinii mieszkańców Dzielnicy Bielany na temat projektowanej zmiany. Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 14 lutego 2019 r. do dnia 8 marca 2019 r., w formie pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag oraz zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym.

Podczas obrad Komisje Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przedstawiły swoje plany pracy na 2019 rok.

Bielańskie radne zrzeszone w Klubie Radnych Koalicja Obywatelska, poinformowały o powołaniu Bielańskiej Rady Kobiet. Będzie to organ konsultacyjny i opiniotwórczy, skupiający się na budowaniu solidarności, wymianie doświadczeń oraz wzajemnej pomocy i pracy na rzecz autonomii, równości oraz wolności wszystkich kobiet. Bielańska Rada Kobiet zadeklarowała gotowość do współpracy i działania wspólnie z Warszawską Radą Kobiet.

*     *     *

14 marca 2019 r. odbyła się VII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła sprawozdanie z wykonania Załącznika Dzielnicowego Nr III do budżetu m.st.  Warszawy za 2018 r., który przedstawił  Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Według przyjętego sprawozdania wykonanie planu wydatków za rok 2018 zostało zrealizowane na poziomie 94,05%, w tym 594 741 064 zł  zaplanowane, a 559 302 993,40 zł – realizacja. Z kolei wykonanie planu dochodów za rok 2018 zostało zrealizowane w 93,7%, w tym: 114 164 000 zł zaplanowane, a 106 969 665,55 – wykonane.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  Przedłożony projekt nowej uchwały Rady m.st. Warszawy zakłada zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) o 380 w następujący sposób:

  • zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – zwiększenie limitu o 200,
  • zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – zwiększenie limitu o 100,
  • zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – zwiększenie limitu o 80.

Limit na poziomie proponowanym w projekcie uchwały zapewni poczucie stabilności przedsiębiorcom prowadzącym od lat sprzedaż napojów alkoholowych jak i tym, którzy rozpoczynają tego typu działalność. Zwłaszcza, że na terenie Dzielnicy Bielany planuje się powstanie nowych punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych m.in. w Galerii Młociny, lokalach  usługowo-handlowych usytuowanych w budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych wzdłuż ul. T. Nocznickiego w kierunku ul. Wólczyńskiej.

W proponowanym projekcie Rada m.st. Warszawy zakłada zwiększenie limitu dla gastronomii, zaś pozostawia na dotychczasowym poziomie liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy). Uchwała nie rodzi skutków finansowych po stronie wydatków, natomiast może mieć pozytywny wpływ dla realizacji budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, drodze zlokalizowanej pomiędzy ulicami Kolumbijską i Książąt Mazowieckich, nadającej nazwę: ulica Zofii Roesler (nazwa skrócona: ul. Z. Roesler). Przedłożony projekt uchwały Rady m.st. Warszawy jest realizacją wniosku grupy 7 radnych Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy poprzedniej kadencji (w tym 5 radnych obecnej kadencji) o upamiętnienie Zofii Roesler, dawnej właścicielki majątku Młociny, porucznik AK, w nazwie drogi zlokalizowanej pomiędzy ulicami Kolumbijską i Książąt Mazowieckich

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę 9 007 000 zł, stanowiącą 30% uzyskanej kwoty z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Marymonckiej róg Al. Słowiańskiej.  Zmiany dotyczą także zwiększenia wydatków majątkowych w układzie zadań na rok 2019 o 8 600 000 zł, w tym:

  • 700 000 zł na przebudowę ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272
  • 950 000 zł na doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową
  • 4 850 000 zł na modernizację SP nr 273 – Szkoła Filialna przy ul. Arkuszowej 202
  • 800 000 zł na budowę Hali Pneumatycznej na terenie SP nr 247 przy ul. Wrzeciono 9
  • 500 000 zł na budowę placu zabaw w Przedszkolu nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8a
  • 800 000 zł na budowę Hali Pneumatycznej na terenie XXII LO przy ul. L. Staffa 111

Jeśli chodzi o zmiany wydatków bieżących w układzie zadań na rok 2019 to środki zostały zwiększone o kwotę 157 000 zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej w ul. Gdańskiej. Zwiększony także został plan wydatków o 150 000 zł, w związku z koniecznością remontu, będących w złym stanie technicznym podwórek oraz ciągów pieszych. Pozyskane środki pozwolą na podniesienie  poziomu bezpieczeństwa użytkowników korzystających z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany. Nastąpiło zwiększenie środków o 100 000 zł na działalność bieżącą w celu realizacji zadań statutowych – zakup nowości wydawniczych.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. Zmiany polegają z jednej strony na zmniejszeniu dochodów na rok 2019 o kwotę 6 482 760 zł i z drugiej na zwiększeniu dochodów o kwotę 27 578 671 zł.

Zmniejszenie dochodów obejmuje środki w kwocie 700 000 zł z przeznaczeniem dla Stołecznej Estrady - Instytucji Kultury, w celu zorganizowania imprez plenerowych o charakterze masowym tj.: dwudniowy Piknik „Witaj Lato na Bielanach” oraz „Bielańskie Wianki”. Środki w kwocie 182 760 zł w celu przekazania do Zarządu Dróg Miejskich na uruchomienie dwóch nowych stacji wypożyczania rowerów w ramach programu „Rower publiczny”. Z kolei środki w kwocie 5 600 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na 2020 rok w tym: 4 000 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9 i 1 600 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana”.

Zwiększenie natomiast dochodów to przede wszystkim zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 037 658 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych: przy ul. Marymonckiej róg Al. Słowiańskiej w wysokości 21 016 089 zł (70% od kwoty 30 023 089 zł) oraz przy ul. Humanistów w kwocie 1 021 569 zł w wysokości 100%.

Ponadto zwiększony został plan środków wyrównawczych m.st. Warszawy o kwotę 5 500 322 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych Dzielnicy Bielany.

Redakcja