Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

X Sesja Rady Dzielnicy 2019

23 maja 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przychyliła się do stanowiska Komisji Rewizyjnej i podjęła uchwałę, w której uznała za bezprzedmiotowe wystąpienie ……………, z dnia 07.06.2018 r. złożone z upoważnienia Grupy Inicjatywnej Osiedla Mieszkaniowego RUDA, dotyczące wezwania Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą nr 219/XLV/2018 Rady Dzielnicy Bielany z dnia 23 kwietnia 2018 r., z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym integralną część uchwały.

Aktualne brzmienie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) nie przewiduje już instytucji uprzedniego wzywania organu do  usunięcia naruszenia prawa. Skoro wezwanie takie skierowane zostało przez …….. bezpośrednio do Rady Dzielnicy, to w takiej sytuacji Rada powinna zająć stosowne stanowisko w formie uchwały, traktując wezwanie jako bezprzedmiotowe, po uprzednim skierowaniu sprawy do Komisji Rewizyjnej.

Ponadto wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego. Tym samym ocena prawidłowości prowadzenia postępowania skargowego nie podlega kognicji sądów administracyjnych.

Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy Bielany uchwałą Nr 6/2019 z dnia 8 maja 2019 r. uznała jako bezprzedmiotowe wystąpienie ……., złożone z upoważnienia Grupy Inicjatywnej Osiedla Mieszk. RUDA z dnia 7.06.2018 r., stanowiące  wezwanie Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą nr 219/XLV/2018 Rady Dzielnicy Bielany z dnia 23 kwietnia 2018 r.

 

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę,w której przedstawiła Radzie m.st. Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym stanowiącym załącznik Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r.

W planie dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę:

– 270 000 zł, w związku ze zwiększającą się liczba podatników;

– 36 000 zł, z tytułu wniesionej opłaty adiacenckiej;

– 100 000 zł, w związku z wypowiedzeniem dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niemieszkalnej i ustaleniu od dnia 1 stycznia 2019 r. opłaty rocznej w nowej wysokości;

– 100 000 zł, w związku z zawartą umową ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MPWiK na nieruchomości położonej przy ul. Podleśnej;

– 100 000 zł, w związku z zintensyfikowaniem działań mających na celu egzekwowanie należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;

– 274 000 zł, w związku z zapłaceniem przez firmę CLIMATIC Sp. z o.o. kar umownych za zwłokę w realizacji inwestycji dotyczących budowy Przedszkola nr 334 przy ul. Przy Agorze 12 oraz Przedszkola nr 327 przy ul. Conrada 10A.

– 6 637 699 zł, w tym: środki w kwocie 3 336 699 zł, pochodzące z Biura Edukacji m.st. Warszawy z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych; środki w kwocie 5 300 zł, pochodzące z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na na realizację „Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy” oraz wsparcie miejsc aktywności lokalnej w działaniach z młodzieżą, środki w kwocie 303 000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Opracowanie Założeń Funkcjonalnych i Wdrożenie Jednolitego Systemu Podatkowego”; środki w kwocie 2 992 700 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ul. Encyklopedycznej.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań na rok 2019 to:

– zwiększenie o kwotę 2 992 700 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ul. Encyklopedycznej;

– zwiększenie o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na operaty szacunkowe oraz koszty sądowe związane z przygotowaniem nieruchomości komunalnych do zbycia lub zamiany;

– zwiększenie o kwotę 70 000 zł, z przeznaczeniem na operaty szacunkowe związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz koszty sądowe związane z regulacją stanów prawnych;

– zwiększenie o kwotę 60 000  zł, z przeznaczeniem na operaty szacunkowe oraz koszty sądowe związane z zarządzaniem pozostałymi nieruchomościami;

– zmniejszenie o kwotę 99 000  zł, w związku z łagodną zimą. Środki proponuje się przesunąć do zadania „Likwidacja dzikich wysypisk”;

– zwiększenie o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na wymianę elektroodpadów na sadzonki, w dwóch lokalizacjach: osiedle Chomiczówka i Park Olszyna w ramach akcji „Bielany segregują odpady”;

– zwiększenie o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i obsługę butelkomatu w ramach akcji edukacyjnej skierowanej do mieszkańców dzielnicy;

– zwiększenie o kwotę 1 150 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych. Środki pochodzą z Biura Edukacji m.st. Warszawy;

– zwiększenie o kwotę 130 000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uprawnionych do otrzymania dotacji oraz zwiększenie wysokości stawki dotacji na jedno dziecko;

– zwiększenie o kwotę 40 000, z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych. Środki pochodzą z Biura Edukacji m.st. Warszawy;

– zwiększenie o kwotę 600 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych. Środki pochodzą z Biura Edukacji m.st. Warszawy;

– zmniejszenie o kwotę 130 000 zł, ze środków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych placówek oraz przemieszczenie jej do zadania „Prowadzenie oddziałów „0” w szkołach podstawowych”;

– zwiększenie o kwotę 126 699 zł, z przeznaczeniem na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. Środki pochodzą z Biura Edukacji m.st. Warszawy;

– zwiększenie o kwotę 1 390 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych. Środki pochodzą z Biura Edukacji m.st. Warszawy;

– zwiększenie o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych. Środki pochodzą z Biura Edukacji m.st. Warszawy;

– zwiększenie o kwotę 150 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne;

– zwiększenie o kwotę 185 000 zł, z przeznaczeniem na organizację „Bielańskich Dni Seniora” w ramach programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”;

– zmniejszenie o kwotę 500 000 zł, ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe;

– zwiększenie o kwotę 150 000 zł, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych m.in.: inscenizację bitewną związaną z rocznicą wybuchu II wojny światowej, otwarcie galerii artystycznej w Ratuszu, realizację wydarzeń z okazji zakończenia warsztatów artystycznych związanych z kulturą żydowską oraz organizację koncertu na pikniku „Dzień Chomika”;

– zwiększenie o kwotę 5 300 zł, z przeznaczeniem na realizację „Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m. st. Warszawy” oraz realizację projektu „zMALuj coś!” – zaaranżowanie przestrzeni młodzieżowej w MAL Studnia we współpracy z młodzieżą w ramach wsparcia miejsc aktywności lokalnej w działaniach z młodzieżą. Środki pochodzą z Centrum Komunikacji Społecznej;

– zwiększenie o kwotę 150 000 zł, z przeznaczeniem na remont i utrzymanie systemu wentylacji oraz klimatyzacji w Mediatece Start-Meta;

– zwiększenie o kwotę 55 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie pucharów i medali na zawody i turnieje współorganizowane przez Urząd Dzielnicy Bielany, wynajem urządzeń pneumatycznych, zakup konkurencji sprawnościowych oraz dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w trybie tzw. „małych grantów”;

– zwiększenie o kwotę 84 000 zł, z przeznaczeniem na organizację wystaw plenerowych, otwarcie murali na Starych Bielanach i Stawach Brustmana oraz realizację filmów i obsługę fotograficzną w związku z planowanym otwarciem Bielańskiego Centrum Współpracy i Przedsiębiorczości (Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczości) oraz wydarzeń związanych ze 100 leciem „Naszego Domu” domu dziecka;

– zwiększenie o kwotę 75 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych budżetu obywatelskiego oraz reklamy zewnętrzne wydarzeń plenerowych organizowanych na terenie Dzielnicy Bielany;

– zwiększenie o kwotę 303 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne w związku ze zwiększenie liczby etatów pomocy administracyjnej w ramach zadania dotyczącego Centrum Obsługi Podatnika;

– zwiększenie o kwotę 150 000 zł, z przeznaczeniem na opłatę za wywóz odpadów oraz zakup usług sprzątania, kserograficznych i poligraficznych;

– zwiększenie o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na stworzenie dedykowanej zakładki dla przedsiębiorców na stronie www.naszebielany.pl w związku z Bielańskim Integratorem Przedsiębiorczości;

– zmniejszenie o kwotę 24 000 zł, ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych oraz przemieszczenie jej do zadań „Promocja krajowa” oraz „Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu”.

Zmiany wydatków majątkowych w układzie zadań na rok 2019 to:

– zwiększenie o kwotę 100 000 zł, w związku ze wzrostem cen materiałów i robocizny (Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272);

– zmniejszenie o kwotę 380 000 zł, z uwagi na konieczność zaniechania czynności realizacyjnych do czasu protokolarnego przekazania gruntu Miastu (urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Lekkiej);

– zwiększenie o kwotę 160 000 zł. Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalbmierskiej;

– zwiększenie o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż butelkomatu;

– zwiększenie o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów;

– zwiększenie o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na siłownię przy ul. Brązowniczej;

– zwiększenie o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na Street workout w Parku Chomicza.

 

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę,w której przedstawiła Radzie m.st. Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym stanowiącym załącznik Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r.

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 681 198 zł, w związku z przejęciem realizacji zadania inwestycyjnego przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

Teksty uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Maciej Chmielewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy