Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

XLIII Sesja Rady Dzielnicy

1marca grudnia 2018 r. odbyła się XLIII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. W pierwszym punkcie posiedzenia Uchwałą Nr 200/XLIII/2018 rozpatrzono skargę na działanie Dyrektora Przedszkola nr 340 „Kasztanowego Ludka” w Warszawie, uznając ją za bezzasadną.

Następnie tematem dyskusji był projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030. Rada pozytywnie zaopiniowała dokument definiujący długofalową politykę rozwoju miasta. W Uchwale Nr 201/XLIII/2018 zwrócono uwagę na konieczność ukierunkowania ww. strategii na zagadnienie przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.

Uchwałą Nr 202/XLIII/2018 Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany (ul. Słonecznikowa) na jej nieistniejącym odcinku.

Następna część sesji poświęcona była sprawom budżetowym. W pierwszej kolejności radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Dzielnicy za rok 2017 (Uchwała Nr 203/XLIII/2018). Następnie wyrazili pozytywną opinię w odniesieniu do trzech propozycji przesunięć budżetowych na rok 2018. Uchwałą Nr 204/XLIII/2018 przyjęto propozycję zwiększenia wydatków na 2018 r. na łączna kwotę 6,6 mln zł, których głównymi składowymi są dochody własne Dzielnicy, m.in. środki ze sprzedaży gruntu przy ul. Marymonckiej oraz środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, dedykowane na konkretne wydatki. Uchwałą Nr 205/XLIII/2018 zaopiniowano propozycję zwiększenia wydatków bieżących w ramach środków przewidzianych na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz propozycję zmniejszenia wydatków w związku z przeniesieniem dwóch zadań inwestycyjnych, tj. budowa Skweru Integrator oraz projektu „Zieleń parkowa i łąki kwietne na osiedlach” do realizacji przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Ostatnia z propozycji korekty (przyjęta Uchwalą Nr 206/XLIII/2018) wiąże się ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Parku Herberta” oraz przemieszczeniem środków między zadaniami inwestycyjnymi.

W dalszej części posiedzenia Rada Dzielnicy Bielany podjęła uchwałę Nr 207 wprowadzającą na całym obszarze Bielan miejską stawkę czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób m.st Warszawy.

Uchwałą Nr 208/XLIII/2018 Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Następny blok tematyczny obrad poświęcony był kwestiom wyborów w jednostkach samorządowych niższego rzędu. Dwie pierwsze uchwały dotyczyły odstąpienia od złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami dotyczących zniesienia Samorządu Mieszkańców Chomiczówka Północ (Nr 209/XLIII/2018) oraz Chomiczówka Zachód (Nr 210/XLIII/2018).

Uchwałą 211/XLIII/2018 zniesiony został Samorząd Mieszkańców Chomiczówka Północ, natomiast Uchwałą 212/ XLIII/2018 – Samorząd Mieszkańców Chomiczówka Zachód. Nadrzędnym celem powyższych uchwał było powołanie jednego wspólnego samorządu dla całego osiedla. Został on utworzony na mocy Uchwały Nr 213/XLIII/2018.

Ostatnie uchwały poświęcone sprawom jednostek niższego rzędu na Bielanach to: Uchwala Nr 214/XLIII/2018 w sprawie uznania ważności wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa – Placówka, 215/XLIII/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” oraz 216/XLIII/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Chomiczówka.

W ostatniej części obrad, bezpośrednio poprzedzającej interpelacje i zapytania radnych, Rada Dzielnicy przyjęła do wiadomości sprawozdania z działalności komisji: Rewizyjnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Samorządowej i Dialogu Społecznego. Zapoznano się również z planami pracy ostatnich z dwóch wymienionych komisji.

Robert Wróbel

Przewodniczący Rady Dzielnicy