Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Rozmowa z Wiceburmistrzem Arturem Wołczackim o inwestycjach na Młocinach

Panie Burmistrzu, ostatnio sporo emocji wśród mieszkańców Młocin budzą dwie inwestycje prowadzone w tym rejonie Bielan – modernizacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9 oraz remont ulic Encyklopedycznej i Ks. Mazowieckich. Warto zatem przedstawić czytelnikom fakty i rozwiać wiele wątpliwości. Może zaczniemy od szkoły – wśród rodziców uczniów krąży wiele pogłosek i nieprawdziwych, często wykluczających się informacji, co oczywiście powoduje wśród nich niepokój.

Rozumiemy, że temat ten budzi u rodziców wiele emocji, jest to oczywiste, gdy chodzi o dzieci. Dlatego chciałbym ich uspokoić i zdementować plotki.

Należy podkreślić, że ostatni generalny remont tej szkoły odbył się 20 lat temu. Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w listopadzie 2014 r. wykazała szereg nieprawidłowości w stanie technicznym i nakazała ich usunięcie. Zastrzeżenia były na tyle duże, że oznaczały remont generalny. Termin wykonania tych prac został odroczony i ostatecznie wyznaczony na koniec 2017r. W przypadku niewykonania remontu, który obecnie ma miejsce, groziłoby szkole zamknięcie.

Jaki zakres obejmuje ten gruntowny remont?

Kompleksowo jest remontowany budynek dydaktyczny, który został też dostosowany do obecnych wytycznych oraz potrzeb demograficznych np. zwiększono liczbę sal lekcyjnych. Powstał nowy łącznik szkoły z salą gimnastyczną, która też jest remontowana. Drobnym pracom remontowym zostanie poddane także boisko szkolne. Jest to I etap tej modernizacji – w takim zakresie jest to obecnie możliwe ze względu na obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który niestety narzuca nam wiele ograniczeń.

Czyli nie jest prawdą, że zostanie zlikwidowane boisko i na jego miejscu powstaną miejsca parkingowe?

Absolutnie nie, boisko zostaje.

Skąd zatem takie obawy i informacje o konieczności wybudowania olbrzymiej liczby miejsc parkingowych jak na potrzeby placówki szkolnej?

Jak już wspomniałem, obecnie obowiązujący MPZP, uchwalony jeszcze przez Gminę Bielany 7 grudnia 2001 r., mocno ogranicza nam działania i narzuca wiele rozwiązań. Przede wszystkim uniemożliwia on rozbudowę szkoły i narzuca absurdalny wskaźnik miejsc postojowych - dla usług (wytyczne jak dla biurowców), a nie dla placówek oświatowych. Zastanawiający i oburzający jest fakt, że w tym samym czasie dla Marymontu II (cz. I i II), gdzie znajdują się 3 szkoły, został przyjęty właściwy wskaźnik. W SP 77 obecnie możliwe są jedynie remonty i modernizacje szkoły z ograniczeniem do 2,5 kondygnacji oraz zmiany zagospodarowania terenu pod warunkiem zachowania 60% tzw. powierzchni biologicznie czynnej (czyli terenów zielonych).

Dopatrzyliśmy się nieprawidłowości w obowiązującym MPZP, dlatego przystąpiliśmy do starań o jego zmianę w rejonie ul. Samogłoska 9 i 9A - tzw. mikroplan, który umożliwi w przyszłości rozbudowę szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą sportową. Przed przystąpieniem do prac nad nowym mikroplanem, na wniosek Burmistrza Dzielnicy Bielany Tomasza Menciny, została przeprowadzona wnikliwa analiza zasadności i kierunku zmian. Uchwalenie mikroplanu jest sprawą pilną ze względu na znaczny w ostatnich latach wzrost liczby uczniów uczęszczających do tej szkoły oraz konieczność utworzenia klas VII i VIII w związku ze zmianami w oświacie od września 2017 r. Jednocześnie, w tym rejonie brak jest alternatywnej lokalizacji dla nowych placówek.

Natomiast miejsca parkingowe jeśli powstaną, to czasowo w miejscu, w którym jest obecnie kort tenisowy - jak wiadomo, teren ten od wielu lat dzierżawiony był osobie prywatnej, niewykorzystywany na potrzeby szkoły. Ostateczne ustalenie przeznaczenia tego terenu będzie możliwe po uchwaleniu mikroplanu. Podkreślam, że Zarząd Dzielnicy Bielany jest za przeznaczeniem tego miejsca na cele sportowo-rekreacyjne.

A wcześniej nie musieliście wybudować tylu miejsc parkingowych?

Szkoła była budowana na przełomie tal 50/60-tych, gdy nie obowiązywał obecny MPZP, a w zawiązku z tym, że od momentu jego uchwalenia nie były prowadzone generalne remonty, nie było konieczności dobudowania dodatkowych miejsc parkingowych.

Dlaczego został przyjęty taki wskaźnik miejsc parkingowych? Czy zostało to wyjaśnione?

Na majowym posiedzeniu Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska jej przedstawiciele zobowiązali Zarząd do udostępnienia dokumentacji dotyczącej procedury uchwalenia obecnego MPZP i wyjaśnienia sprawy, dlaczego został przyjęty taki wskaźnik miejsc postojowych. Dzisiaj nie byłoby problemu przy odpowiednim wskaźniku. Trwa wyjaśnianie tej sprawy.

Co da uchwalenie mikroplanu dla tego rejonu? Czy planowana jest dalsza rozbudowa szkoły?

Nowy mikroplan będzie umożliwiał planowaną rozbudowę istniejącej szkoły – rozważany jest system modułowy, bez ingerencji w dotychczasową konstrukcję oraz ustalenie przeznaczenia terenów wraz z parametrami właściwymi dla usług oświatowych. Zmiany te będą możliwe m.in. dzięki włączeniu sąsiadującej działki, należącej do m.st. Warszawy, do obszaru objętego mikroplanem. Ważne jest także, aby w nowym planie przyjąć wskaźniki dotyczące miejsc postojowych dla usług oświaty. Rozpoczęliśmy już prace koncepcyjne nad II etapem przy takim założeniu. Będą one oczywiście konsultowane z rodzicami.

Wróćmy do samego remontu szkoły – pojawiają się informacje, że zostanie zlikwidowana „mała sala gimnastyczna” i w związku z tym dzieci nie będą miały gdzie ćwiczyć i część z nich będzie dowożona do innej szkoły na zajęcia w-f?

Nie zostanie zlikwidowana tak zwana „mała sala gimnastyczna”. Tak zwana, bo nie było to pomieszczenie, które spełnia wytyczne sal gimnastycznych. Była to klasa, w której zamontowane były drabinki i odbywały się różne zajęcia ruchowe np. gimnastyka korekcyjna czy zajęcia taneczne – co dopuszcza podstawa programowa. Ta sala pozostaje – będzie świetlicą, ale również będzie dostosowana do ww. zajęć ruchowych. Będzie odnowiona i w inny sposób zaaranżowana.

Myślimy o jak najlepszych zabezpieczeniu warunków sportowych. Sprawdzamy możliwość postawienia hali tymczasowej na terenie szkoły.

Część rodziców denerwuje się również, że nie byli informowani o pracach remontowych czy koniecznych zmianach w projektach.

Przed przystąpieniem do remontu powołaliśmy Zespół, składający się z reprezentantów rodziców, przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Bielany oraz wykonawcy, mający na celu jak najszersze informowanie rodziców uczniów uczęszczających do SP nr 77 o postępach prac. Etapy tych prac i wszystkie zmiany w projekcie były i są na bieżąco konsultowane z przedstawicielami rodziców.

Warto też nadmienić, że 27 czerwca została przeprowadzona, na wniosek osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie, kontrola Powiatowego Inspektora Budowlanego na terenie remontowanej szkoły. Okazało się, że wszystkie roboty prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie stwierdzono żadnych uchybień.

Porozmawiajmy teraz o remoncie ulic Encyklopedycznej i Ks. Mazowieckich. Tutaj pojawiły się zarzuty mieszkańców, że przez wiele miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą nic się nie działo.

Należy mieć świadomość, że podpisanie umowy nie oznacza, że następnego dnia wjedzie na budowę tzw. ciężki sprzęt. Przede wszystkim generalny remont tych ulic wiązał się z koniecznością wykupu gruntów. Od sierpnia do grudnia 2016 r. trwało ustalanie wysokości odszkodowań za grunty, po ich akceptacji przez właścicieli następowało sukcesywne przejmowanie gruntów przez dzielnicę i wypłaty odszkodowań.

Następnie na przełomie grudnia 2016 r. - stycznia 2017 r. wykonawca - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg m.st. Warszawy - rozpoczął prace przygotowawcze związane z budową niezbędnej infrastruktury podziemnej i wycinką drzew oraz prace geodezyjne.

Czy to właśnie z powodu przeciągających się procedur z przejmowaniem gruntów został przesunięty termin zakończenia tej inwestycji?

Również to jest powodem – niestety czasem takie sprawy się przeciągają, chociażby ze względu na ograniczoną dostępność właścicieli gruntów, czy w ogóle problem z nawiązaniem kontaktu z nimi. Tak naprawdę trudno jest dokładnie określić termin, w jakim można załatwić te formalności. Dodatkowo napotkaliśmy w trakcie robót na nieprzewidziane okoliczności, takie jak: kolizję projektowanej ulicy z kablem 110 kV, konieczność korekty niwelety projektowanej drogi, wysoki poziom wód gruntowych, kolizję projektowanej ulicy z siecią telekomunikacyjną oraz gazową, a także niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które wymagały przebudowy. Ponadto w ostatnich latach mieliśmy dość łagodne zimy, które pozwalały na prowadzenie tego typu prac, natomiast na przełomie 2016 r. i 2017 r. niestety warunki atmosferyczne były wyjątkowo niesprzyjające. To wszystko złożyło się na to, że musieliśmy przełożyć termin oddania całej inwestycji o kilka tygodni.

Natomiast chciałbym podkreślić, że mimo wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na okres prac w tym rejonie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dopuszczono parkowanie, wyjazd z osiedli oraz ruch pojazdów i pieszych zarówno na ul. Książąt Mazowieckich, jak i ul. Encyklopedycznej dzieląc prace na mniejsze odcinki lub rodzaj prac np. położenie kabli eklektycznych, urządzeń wodociągowych itp. Większe utrudnienia i ograniczenia nastąpiły dopiero w związku z rozpoczęciem prac na skrzyżowaniu ul. Encyklopedycznej z ulicami Michaliny i Pasymską.

Cieszy mnie, że spora grupa mieszkańców rozumie sytuację i wyrażają się z uznaniem o naszej pracy oraz staraniach, aby zminimalizować wszelkie uciążliwości wynikające z prac remontowych.

Czy w wakacje będą prowadzone prace? Bo i takie pogłoski się pojawiły, że „drogowcy” robią sobie wolne?

Oczywiście prace będą prowadzone także w wakacje, a nawet będzie możliwe ich przyspieszenie – w okresie urlopowym jest mniejszy ruch, a dzieci nie są dowożone do pobliskiej szkoły.

Przy okazji już teraz chciałbym wspomnieć, że w najbliższych dniach przystąpimy do remontu skrzyżowania ulic Encyklopedycznej z Ks. Mazowieckich i będzie ograniczony ruch w tym rejonie – będziemy na bieżąco o tym informować na stronie oraz fanpage’a Urzędu Dzielnicy Bielany. Podobnie jak w poprzednich wypadkach zostaną też poinformowane okoliczne wspólnoty mieszkaniowe.

Kiedy zatem zostanie dokończona ta ważna dla Młocin inwestycja?

Ulice Encyklopedyczna i Ks. Mazowieckich będą przejezdne do końca wakacji.

Nie da się nie zauważyć, że sporo ostatnio się dzieje na Młocinach – widać duże zaangażowanie środków finansowych Dzielnicy w tym rejonie Bielan.

Rzeczywiście w ostatnim czasie sporo zrobiliśmy na Młocinach. Na modernizację SP nr 77 przeznaczyliśmy ponad 4,7 mln zł, a na remont i rozbudowę ul. Encyklopedycznej i Ks. Mazowieckich 15 mln zł. W zeszłym roku zamontowaliśmy nowe latarnie na ul. Arrasowej i ul. Radeckiej w sumie za ponad 210 tys. zł. Jeszcze w tym roku rozpocznie się też remont ul. Jamki za kolejne 1,35 mln zł.

Nie mogę też pominąć tego, że wyremontowaliśmy lokal za ok. 270 tys. zł, w którym powstało Miejsce Aktywności Lokalnej. Natomiast Bielański Ośrodek Kultury zapewnia bezpłatne zajęcia dla okolicznych mieszkańców. To bardzo ważne dla nich miejsce.

To daje w sumie ponad 21,5 mln zł przeznaczonych tylko na ten obszar Bielan w ciągu 2 lat. A na tym nie koniec. Na ostatniej sesji Rada Miasta przyznała nam 1 mln zł na wykonanie przedłużenia ul. Nocznickiego do ul. Marymonckiej w latach 2018-2019. Jest to kolejna ważna inwestycja w związku z budowaną tam galerią handlową.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Kink